Odpady v Třešti se (t)řídí jasně danými pravidly

Odpadové hospodářství není jen o tom, že něco hodíte do koše. S odpady je spojena administrativa, legislativa a nějaká ta osvěta. Na této stránce byste měli najít všechny praktické informace a odkazy.

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
TŘÍDĚNÍ, PŘEPRAVY, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

(Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn, a Obecně závazná vyhláška města Třešť č. 2/2019)


Sazba poplatku na rok 2020 činí 588 Kč/osoba

Splatnost poplatku:

 • hotově: do 31. ledna příslušného kalendářního roku
 • přes SIPO: měsíčně v poměrné části poplatku

 

Kdo má povinnost platit tento poplatek?

 • Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
 • Fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

Kde se poplatek platí?

 

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působostí, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služb nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Úleva ve výši 50 % z celkové výše poplatku je poskytována:

 • každému třetímu a dalšímu nezaopatřenému dítěti ve věku do 26 let, které žije s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk;
 • studentům s místem studia mimo město, kteří jsou prokazatelně ubytováni v místě studia.

 

Od poplatku je osvobozen poplatník:

 • který se dlouhodobě zdržuje v zahraničí déle než 6 měsíců a tuto skutečnost správci poplatku prokáže;
 • který je dlouhodobě (déle, než 6 měsíců) umístěn ve zdravotnických zařízeních a tuto skutečnost správci poplatku prokáže;
 • po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu vazby.

 

Odpovědnost za zaplacení poplatku:

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka, zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 • V případě podle odstavce 1 vyměří obecní obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 • Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

UŽITEČNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ŽLUTÝCH A MODRÝCH POPELNIC Z DOMÁCNOSTÍ 1. ČTVRTLETÍ 2020

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEŠŤ Č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEŠŤ Č. 2/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEŠŤ Č. 5/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEŠŤ Č. 6/2015
o stanovení systému za provoz, shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Třeště

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA TAKHLE TŘÍDÍ TŘEŠŤ