Ceny za odpady se v roce 2024 nemění

By: Město Třešť | 2 Led 2024

Pokladna Městského úřadu Třešť se z důvodu výběru místních poplatků přesouvá od 2. ledna 2024 na minimálně 5 týdnů do vstupních prostor Kulturního domu v Třešti. Výše veškerých poplatků zůstává pro rok 2024 stejná jako v roce 2023.

 

Poplatek za odpady

Sazba poplatku pro poplatníky pro rok 2024: 792 Kč

Při platbě poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO. Potřebné údaje pro platbu převodem (číslo účtu a variabilní symbol) vám sdělí správce poplatku (ekonomický odbor Městského úřadu Třešť) na tel.: 563 034 140 nebo e-mailu: soukupova@trest.cz a vorackova@trest.cz. Po úhradě vám budou známky na označení sběrných nádob rozneseny do poštovních schránek.
Poplatníkům, kteří hradí poplatek za odpad prostřednictvím SIPO, budou známky na rok 2024 doručeny do poštovních schránek do konce roku 2023.
Při platbě v hotovosti obdržíte známky na rok 2024 přímo na pokladně.

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) vlastník nemovité věci (fyzická nebo právnická osoba) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Typ platby:
• jednorázově na celý rok
– splatnost poplatku
a) (dle přihlášení v obci) do 31. ledna 2024
– splatnost poplatku
b) (dle vlastnictví nemovité věci) do 31. srpna 2024
• prostřednictvím SIPO
– splatnost poplatku – měsíčně – poměrná část

Osvobození dle zákona:
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
• poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
• umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
• umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
• na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku je osvobozen poplatník:
• který se dlouhodobě zdržuje v zahraničí (déle než 6 měsíců) a tuto skutečnost správci poplatku prokáže (potvrzení zaměstnavatele, potvrzení o studijním pobytu, jiné odpovídající potvrzení);
• který je dlouhodobě (déle než 6 měsíců) umístěn ve zdravotnických zařízeních a tuto skutečnost správci poplatku prokáže.

Úleva ve výši 50% z celkové výše poplatku:
Je poskytována následujícím osobám, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci:
• každému třetímu a dalšímu nezaopatřenému dítěti ve věku do 26 let, které žije se zákonným zástupcem ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk;
• studentům s místem studia mimo město, kteří jsou ubytováni v místě studia (doložit potvrzení o studiu + potvrzení o ubytování).

 

Ohlašovací povinnost k místním poplatkům

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve stanovené lhůtě (30 dnů), nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

 

Dálkový přístup ke kartě poplatníka

Každý poplatník má možnost se připojit přes webové stránky města Třešť k databázi poplatků a nahlédnout tak na svoji kartu, kde jsou evidovány vybírané poplatky. Možnost nahlédnutí se týká místního poplatku za odpady (v systému je kromě výše poplatku a jeho úhrady evidován i počet vývozů sběrných nádob dle čárového kódu vydaného poplatníkovi) a místního poplatku za psa. K přihlášení je nutné vyzvednout si osobně přihlašovací údaje na ekonomickém odboru Městského úřadu Třešť. Údaje budou vydány pouze po prokázání totožnosti.

Děkujeme vám, že poplatky uhradíte ve stanoveném termínu.