Odpady v Třešti se (t)řídí jasně danými pravidly

Odpadové hospodářství není jen o tom, že něco hodíte do koše. S odpady je spojena administrativa, legislativa a nějaká ta osvěta. Na této stránce byste měli najít všechny praktické informace a odkazy.

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

(Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn, a Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)


Sazba poplatku na rok 2024 činí 792 Kč/osoba.

Při platbě místního poplatku upřednostňujeme platbu bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO. Potřebné údaje (číslo účtu a variabilní symbol) vám sdělí správce poplatku (ekonomický odbor Městského úřadu Třešť) na tel. č.: 563 034 140 nebo e-mailu: soukupova@trest.cz / bohmova@trest.cz. Po úhradě vám budou známky na označení sběrných nádob rozneseny do poštovních schránek.

Poplatky se vybírají od 2. ledna 2024. Při platbě obdržíte známky na rok 2024 na označení sběrných nádob, popř. čárové kódy v případě pořízení nové sběrné nádoby. Poplatky se vybírají ve vstupních prostorách Kulturního domu v Třešti.

Poplatníkům místního poplatku za odpad, kteří platí poplatek přes SIPO, byly známky na rok 2024 zaslány do konce roku 2023. Známky na popelnice na rok 2023 jsou platné do 28. února 2024.

 

Splatnost poplatku:

 • jednorázově do 31. ledna příslušného kalendářního roku
 • měsíčně v poměrné části poplatku (SIPO)

 

Kdo má povinnost platit tento poplatek?

 • fyzická osoba přihlášená ve městě,
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

 

Kde se poplatek platí?

 • Poplatník je povinen podat ekonomickému odboru Městského úřadu Třešť ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:

 • poplatníkem poplatku z odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 

Od poplatku je osvobozena osoba:

 • která se dlouhodobě zdržuje v zahraničí (déle než 6 měsíců),
 • která je dlouhodobě (déle než 6 měsíců) umístěna ve zdravotnických zařízeních.

 

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která:

 • je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem ve věku do 26 let, a která žije se zákonným zástupcem ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší uvedený věk, sleva se poskytuje ve výši 50 %;
 • je studentem s místem studia mimo město a ubytováním v místě studia, sleva se poskytuje ve výši 50 %.

 

Odpovědnost za zaplacení poplatku:

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatník na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník,
 • v takovém případě vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka,
 • je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinní plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

UŽITEČNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ŽLUTÝCH A MODRÝCH POPELNIC Z DOMÁCNOSTÍ 2. ČTVRTLETÍ 2024

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ŽLUTÝCH A MODRÝCH POPELNIC Z DOMÁCNOSTÍ 3. ČTVRTLETÍ 2024

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEŠŤ Č. 1/2023
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEŠŤ Č. 3/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZNAMOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU (pro osoby přihlášené v obci)

OZNAMOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU (pro vlastníky nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU

OHLÁŠENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ/ÚLEVU OD MÍSTNÍHO POPLATKU

INFORMAČNÍ BROŽURA TAKHLE TŘÍDÍ TŘEŠŤ

 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TŘEŠŤ ZA ROK 2023