I malý podnikatel musí platit za odpad

Že ke každému domu či bytu patří popelnice na směsný komunální odpad, to je všem jasné. Málokdo už si ale uvědomuje, že i malý podnikatel či živnostník, který svou činností produkuje sebemenší odpad, je povinen ze zákona zajistit jeho třídění a odvoz.

Záleží především na druhu odpadu. Pokud se jedná vesměs o odpad komunálního charakteru, mohou podnikatelé s Městem Třešť uzavřít smlouvu, a zapojit se tak do kolektivního systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy například i malé obchody, masérky, pedikérky, provozovatelé restaurací, kaváren, občerstvení, účetní, instalatéři, zedníci, zemědělci a mnoho dalších živností.

I drobní podnikatelé, kteří vyprodukují velmi malé množství odpadu, se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho vytříděných složek. Bez ohledu na to, že jsou zároveň občany města a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, což se nesmí zaměňovat. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce. Bez písemné smlouvy s obcí nemůže podnikatel ukládat své vytříděné odpady do těchto nádob!

Podnikatelé nemají povinnost uzavřít smlouvu s Městem Třešť, je to pouze jedna z možností. Nemají-li smlouvu, jsou povinni zajistit externě odbornou firmu, která se postará o odvoz a zpracování odpadu.

Zajistěte si včas svoz a likvidaci odpadu a neriskujte vysoké pokuty.

Smlouvu můžete uzavřít na odboru rozvoje a správy majetku města s Josefem Křepelou, tel.: 724 167 725.